[22/12/2017] OSH e-risk assessments at the work place and their potential in Bulgaria

Web-based tools for OSH risk assessment and their potential application in Bulgaria

At a Mutual Learning event in Dublin, Ireland that took place on the 2nd and 3rd of October, 2017, Ms. Zlatka Gospodinova from the Balkan Institute on Labour and Social Policy presented her report on web-based tools for OHS risk assessments in Bulgaria.

You can read the report on the page of DG Employment, Social Affairs & Inclusion HERE

In the report, Ms. Gospodinova gives an overview of the legal framework in Bulgaria in the area of OHS risk assessments. She also evaluates the potential of e-risk assessments at the work place locally and in comparison to Europe.

Risk assessments are elemental for businesses when talking about healthy and safe working conditions.

 

Е-оценка на риска на работното място и потенциалът й в България

На среща в Дъблин, Ирландия, на 2-и и 3-и октомври 2017 г. Златка Господинова от Балканския институт по труда и социалната политика представи своя доклад за България. Тя бе поканена да бъде рецензент-оценител на уеббазирани инструменти за оценка на риска на работното място или е-оценка на риска.

Доклада й можете да прочетете на страницата на дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия ТУК

В доклада Златка Господинова представя текущата законодателна рамка в България, касаеща оценката на риска на работното място. Направена е оценка на потенциала на е-оценката на риска на работното място в страната и в Европа.

Оценката на риска е основен елемент за бизнеса, когато се говори за безопасни и здравословни условия на труд.

You must be logged in to post a comment.