Latest News

Политика за поверителност на Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП)

24 май 2018

 

Ние от БИТСП  сме ангажирани да защитаваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви даде информация как и какви лични данни обработваме в БИТСП като част от нашата дейност.

Какви лични данни събираме и как обработваме Вашите лични данни?

БИТСП e организация с нестопанска цел и администратор на лични данни по отношение на изпратените от Вас и обработвани от нас данни.

Когато се свързвате с нашия екип ние обработваме информацията, включително лични данни, които сте ни предоставили, сред които данни: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес, организация и друга информация, която сте включили. Ние не събираме потенциално чувствителна лична информация за расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здраве и др.

Ние можем също да обработваме Ваши лични данни и на основание легитимен интерес, когато това е необходимо, за да упражним или защитим законните си права.

БИТСП обработва Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Защо събираме и обработваме Вашите лични данни?

Ние получаваме Ваши лични данни, когато Вие сами ни ги предоставите.

БИТСП събира, използва и обработва горепосочената информация за следните цели, предвидени в настоящата политика:

 • при цели, свързани с изпълнение на проекти, обучения, съвместни дейности, работни посещения, предоставяне на информация и други;
 • определени цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие (по силата на договор помежду ни или въз основа на писмено информирано съгласие);
 • цели, необходими за изпълнението на законови задължения на БИТСП.

Колко време съхраняваме вашите лични данни?

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за осъществяване на съответните дейности, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Автобиографии, файлове, проектни предложения, попълнени формуляри или други документи и информация съхраняваме до 3 години след приключване на съвместната ни дейност или докато заявите писмено желанието си да ги изтрием, или до срок , който е предвиден в нормативен акт.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от БИТСП:

 1. право на информация;
 2. право на достъп до личните му данни;
 3. право на коригиране;
 4. право на изтриване;
 5. право на ограничаване на обработването;
 6. право на преносимост на данните;
 7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

БИТСП не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на БИТСП (institute@bilsp.org ).

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).  В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Електронни адреси

Въз основа на подадена от Ваз информация, както и в резултат на съвместна работа , ние разполагаме с адреса на вашата електронна поща. Този адрес ще бъде използван само за осъществяване на съвместни дейности, както и за разпространение на нашите публикации. Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас.

БИТСП не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели.

Как защитаваме Вашите права?

БИТСП  обработва Вашите лични данни единствено в съответствие с посочените по-горе цели и срокове. Сайтът ни е с високо ниво на сигурност, тъй като всички данни минават през SSL криптиране. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като ни пишете на  institute@bilsp.org

Какви мерки за защита на Вашите данни прилагаме?

Осигуряваме максимална защита на всички лица, когато ни предоставят своите данни. БИТСП не разпространява Ваши лични данни без изричното Ви съгласие. След изтичане на срока за обработване на личните Ви данни, те ще бъдат изтрити трайно и няма да бъдат използване в бъдеще, освен ако не е налице Ваше изрично съгласие.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност може да се свържете с нас по електронен път на адрес: institute@bilsp.org , на телефон (02)9712558 или по пощата на адрес:  София 1113, ул. Цариградско шосе, бл. 22, вх. А , партер.

SAAM’s 1st Progress Review meeting was held in Bled, Slovenia (courtesy to Partner JSI) between April 17th – April 19th 2018.

The Consortium Partners discussed the progress in all work packages and planned the project actions for the next six month s, including:

 • Planning in-depth interviews and focus groups with seniors as part of the Needs Assessment;
 • Discussing the system architecture;
 • Examining possible user interfaces, coaching techniques and client-side user management approaches;
 • Planning the timeline and any necessary adjustments to the Pilot Studies;
 • Discussing communication, dissemination and project management issues.

Members of the External Advisory Board Dr. Lada Timotijevic, em. o. Univ.-Prof. Dr. Ilse Kryspin-Exner and Božidar Voljč attended the Progress Review providing, as always, their invaluable input.

 

“In order to create technology for seniors, one must first know seniors.”

This is the motto that guided us, SAAM Team members, while we were conducting the initial quantitative survey among seniors (part of the Needs Requirements Assessment of the SAAM Project).

The preliminary results from the survey show that there are distinct, but not stark, differences among seniors from Austria (EURAG Osterreich and PLUS), Bulgaria (BILSP, BRC and Caritas) and Slovenia (SOCA). The results, together with the Basic User Profiles we derived from the survey, will be presented at the 6-month Consortium meeting in Bled, Slovenia (April 17th – April 20th 2018).

An exemplary question that we obtained an answer to is how seniors feel with respect to technologies (see Chart).

We are looking forward to conducting in-depth interviews with seniors who are typical representatives of the Basic User Profiles. This will help us ground our decisions regarding SAAM technology with qualitative data coming from seniors themselves.

Expect more updates soon!

 

 

We are a well-established NGO, right? At the same time, we are on top of the wave in the NGO sector in Bulgaria, right? You are absolutely correct to think that!

BILSP has its traditions and ways of working within itself and with the outside world. However, we also seek to constantly improve ourselves. Our (not-so-)new way of achieving the latter is to codify what we stand for and how we work for what we believe in a Code of Ethics.

In our Code of Ethics, you will find the principles and norms of conduct we all share at BILSP.

The Code of Ethics is a document of constant updating and upgrading – the same way we are!

Expect a translation to English SOON.

 

“Social entrepreneurship” screenings in Veliko Tarnovo, January 18th – January 25th 2018

Снимка на TAM.

Between January 18th and January 25th TAM will present five movies on social entrepreneurship and alternative economic models. All of these are applied in Italy, Brazil, Turkey, and France. The event is organised at the initiative of the Balkan Institute on Labour and Social Policy under the SUSY Project.

All screenings are free of charge.

The screening programme includes:

January 18th (Thursday), 19:00 – Unlearning (Italy, 2015, 60 min)

January 19th (Firday), 19:00 – Palmas (Brazil, 2014, 56 min)

January 25th (Thursday), 19:00 – three movies:

 • Extraordinary people (Turkey, 2015, 30 min)
 • Vivre dignement de sa terre (France, 2015, 37 min)
 • Et maintenant nos terres (France, 2015, 30 min)

You can find out more about the event, together with a brief description of the movies, in the Facebook event.

 

Web-based tools for OSH risk assessment and their potential application in Bulgaria

At a Mutual Learning event in Dublin, Ireland that took place on the 2nd and 3rd of October, 2017, Ms. Zlatka Gospodinova from the Balkan Institute on Labour and Social Policy presented her report on web-based tools for OHS risk assessments in Bulgaria.

You can read the report on the page of DG Employment, Social Affairs & Inclusion HERE

In the report, Ms. Gospodinova gives an overview of the legal framework in Bulgaria in the area of OHS risk assessments. She also evaluates the potential of e-risk assessments at the work place locally and in comparison to Europe.

Risk assessments are elemental for businesses when talking about healthy and safe working conditions.

 

Е-оценка на риска на работното място и потенциалът й в България

На среща в Дъблин, Ирландия, на 2-и и 3-и октомври 2017 г. Златка Господинова от Балканския институт по труда и социалната политика представи своя доклад за България. Тя бе поканена да бъде рецензент-оценител на уеббазирани инструменти за оценка на риска на работното място или е-оценка на риска.

Доклада й можете да прочетете на страницата на дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия ТУК

В доклада Златка Господинова представя текущата законодателна рамка в България, касаеща оценката на риска на работното място. Направена е оценка на потенциала на е-оценката на риска на работното място в страната и в Европа.

Оценката на риска е основен елемент за бизнеса, когато се говори за безопасни и здравословни условия на труд.

From 9 to 29 of December, the museum House of Humor and Satire will present five films on social entrepreneurship and alternative economic models from Italy, Brazil, Turkey and France. The screenings are organized at the initiative of the Balkan Institute for Labour and Social Policy and the Gabrovo Chamber of Commerce and Industry as part of SUSY project.

All screenings are free.

Program:

December 9, Saturday, 16:00 – Unlearning (Italy, 2015, 60 min)

December 12, Tuesday, 17:00 – Palmas (Brazil, 2014, 56 min)

December 16, Saturday, 16:00 – screening of three films:
Extraordinary people (Turkey, 2015, 30 min),
Vivre dignement de sa terre (France, 2015, 37 min)
,
Et maintenant nos terres (France, 2015, 30 min)

December 27, Wednesday, 14:00 – Unlearning (Italy, 2015, 60 min)

December 28, Thursday, 14:00 – Palmas (Brazil, 2014, 56 min)

December 29, Friday, 14:00 – screening of three films:
Extraordinary people (Turkey, 2015, 30 min),
Vivre dignement de sa terre (France, 2015, 37 min)
,
Et maintenant nos terres (France, 2015, 30 min)

On 24th October, Balkan Institute of Labour and Social Policy and the G8 Cultural Centre launched a week of cinema dedicated to the Solidarity Economy.

“CO/ECONOMY” includes five documentaries, that tell the stories of people from different parts of the world, who create their own path of development. Their decisions are unconventional and unpopular, they take them out of the comfort zone, but create a world of equality, democracy, justice, and respect for free will.

The festival includes the following titles:

24 October – “UNLEARNING”, Italy

25October – “And Now Our Land”, France, Cameroon

October 26 – Palmas, Brazil

October 27 – “Outstanding People”, Turkey

October 28 – “Worthy life for our lands,” France, Senegal

All screenings start at 19.00. The entrance is free!

You can find here the Festival brochure with movies description.

On April 1st, 2016 we initiated Project Compass – Activation on the Labor Market. Its total budget is BGN 220 243.30, out of which BGN 202 381.57 European financing and BGN 17 861.73 national co-financing.

The project is financed by Operational Programme Human Resources Development co-financed by the European Union through the European Social Fund and specifically designated funds for Youth Employment Initiative (YEI).

Project Compass targets the so called NEETs group. NEETs are young people between 15 and 29 years of age, who are neither in education, nor in training or in employment and who had not been registered in an Employment Office for a year prior to participating in the project.

Within 14 months, Project Compass was implemented locally in six Bulgarian provinces. These are Vratsa, Lovech, Pleven, Plovdiv, Yambol, and Smolyan.

The project activities include:

 1. Identifying economically inactive young people from the above-mentioned districts;
 2. Organising motivational trainings on site for the participants;
 3. Organising digital competence trainings;
 4. Employing part of the participants in BILSP for a period of two months.

Find out more about Project Compass on its website HERE as well as in its Facebook page @ProjectCompass2016

SAAM Kick-off Meeting

The newly funded H2020 project SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching launches in Sofia, Bulgaria this autumn!

The expected result of the 3-year innovative project is the creation of a virtual assistant supporting active ageing. The project is financed with almost 4 million euro by the EU Framework programme for research and innovation Horizon 2020. The end goal is to extend as much as possible the active and independent life of people over 60 years of age, living in their own homes as well as to support the work of those taking care of them (family, friends, and social carers).

The project co-ordinator is the Balkan Institute for Labour and Social Policy, based in Sofia that since 2001 manages and implements multiple social projects under programmes, funded by the EU and other international donors.

More about the project you can find in the SAAM projects section!