Швейцарско-български механизъм за гражданска ангажираност и прозрачност 2024-2029 (CETF)

.

ОТВОРЕНА ПОКАНА

През втората половина на 2024 година предстои стартирането на Швейцарско-българския механизъм за подкрепа на гражданските организации за периода 2024-2029. В тази връзка, бихме искали да ви поканим да участвате в кратка 10-минутна анкета, която цели събирането на обратна връзка за оптимизация на компонентите на Механизма в съответствие с нуждите и очакванията на гражданския сектор.

Анкетата е отворена за попълване до 20 май 2024 г. 

Избраният Програмен оператор[1] подготвя втория етап на подкрепата за гражданските организации в България, като включва процес на консултации със заинтересованите страни. 

В рамките на Механизма са предвидени стратегически интервенции, които подкрепят ключови инициативи на гражданските организации с цел тяхната ефективност, представителност и устойчивост. Ако сте представител на гражданска организация, моля да допринесете към формирането на нашите инициативи с вашите идеи и потребности (вижте най-долу). 

Какво е планирано[2]:

Компонент “Изграждане на капацитет” за получателите на безвъзмездни средства в рамките на Механизма, който цели да укрепи устойчивостта на гражданските организации и финансова независимост, усъвършенстване на умения в областта на комуникацията и дигитализацията. Инструментите за  изграждане на капацитет ще включват обучения, семинари, уебинари, индивидуални консултации и други. 

Фонд “Гражданско овластяване и ангажираност” е програма за безвъзмездна помощ, насочена към граждански организации с регионален фокус, който да подпомогне участието при вземане на решения и отворено управление, с акцент върху по-слабо развитите региони. Програмата ще се стреми да насърчава включващи общества за устойчиво развитие, както и да стимулира ефективни междусекторни партньорства на различни местни нива. Програмата ще подкрепи важни теми като управление на природни ресурси и биоразнообразието, качество на медиите и прозрачност, участие в доброто управление, гражданско образование и други. 

Фонд “Финансово устойчив граждански сектор” е програма за безвъзмездна помощ, насочена от една страна към начинаещи организации в набирането на средства и социалното предприемачество, и от друга – към такива, които са по-напреднали и с повече опит. Програмата цели повишаване на способностите за набиране на средства на гражданските организации и улесняване на капацитета за развитие на предприемачески модели, свързани с тяхната мисия, което ще включи укрепване на финансовото здраве на гражданските организации, увеличаване на ресурсите и разширяване на кръга на подкрепящи.

Фонд “Смекчаване на последиците от кризи” се предлага да бъде постоянно действащ безвъзмезден инструмент, който да осигурява незабавна подкрепа за граждански организации, неформални групи и доброволци, изправени пред спешни предизвикателства по време на кризи. Това включва управление на последствията от природни бедствия, екологични инциденти, заплахи за демократичните процеси като дезинформационни кампании или атаки срещу журналисти и други. Подкрепата включва инициативи за реагиране при кризи, гарантиране на безопасността на служителите и доброволците на гражданските организации, насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите страни, улесняване на прозрачното медийно отразяване и други.

Предвидена е подкрепа също така за два до три стратегически (водещи) проекта: 

1. Проект “Природни ресурси и биоразнообразие”, който има за цел да повиши гражданската ангажираност в управлението на природните ресурси и биоразнообразието, като насърчава споделената отговорност и съобразява политиките с разнообразните нужди на общността. След процедура за подбор, проектът ще бъде договорен консорциум от граждански организации, които демонстрират капацитет, опит, национален мащаб на действие и визия за развитие на тематичната област. 

2. Проект “Стратегизиране на гражданското пространство”, който има за цел да презареди гражданската активност в България и да помогне за разработване на модел “отдолу-нагоре” за следващата Стратегия за подкрепа на развитие на гражданското общество, като включи широк кръг организации и насърчи консенсуса по ключови въпроси. Той ще ангажира мрежите на гражданските организации в създаването на местни механизми за участие, провеждането на кампании и организирането на регионални срещи. 

3. Проект „Растеж на всяка инициатива“ има за цел да се справи с фрагментацията и ограничените възможности, с които се сблъскват инициативите на гражданското общество извън големите градове в България, особено тези в малките населени места. Основните цели включват ангажирането на малки НПО, и неформални граждански групи на местно ниво за насърчаване на гражданското образование, младежкото участие, социалното приобщаване и включване на уязвимите общности в демократичните процеси. За тези цели, проектът включва изграждане на капацитет сред по-малките и неопитни организации на гражданското общество и неформални групи както и тяхното пилотно финансиране чрез схеми за регрантинг. 

Всеки един от трите стратегически проекта, след процедура за подбор, ще бъде договорен с консорциум от граждански организации, които демонстрират капацитет, опит, национален мащаб на действие и визия за развитие на тематичната област.

Чрез реализирането на предложените компоненти на Механизма ще се търси и задълбочаващо двустранно сътрудничество и обмяна на опит с швейцарски партньори. 

ДОСТЪПЕТЕ ДО АНКЕТАТА ТУК.

БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА УЧАСТИЕТО И ЦЕННОТО ВИ МНЕНИЕ!


[1] Консорциумът, в който участват – Балкански институт по труда и социална политика, Български център за нестопанско право и INNOVABRIDGE

[2] Това са елементите на предварително подаденото предложение, което предстои да бъде съобразено с получените данни и обратна връзка от консултациите със заинтересованите страни.