„КОМПАС – АКТИВИРАНЕ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА”

На 01.04.2016г. стартира проект “Компас – активиране за пазара на труда“ на обща стойност 220 243.30 лева, от които 202 381,57 лв. европейско финансиране и 17 861,73 лв. национално съфинансиране. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и специално разпределени средства за ИМЗ. Бенефициент на проекта е Сдружение “Балкански институт по труда и социалната политика”. През следващите 14 месеца проектът “Компас” ще се реализира в следните области: Враца, Ловеч, Плевен, Пловдив, Смолян и Ямбол. Целевите групи на проекта включва младежи от 15 до 29г., които не са в образование или обучение и не са регистрирани в дирекция “Бюро по труда”, които за период от минимум 4 месеца преди включването си в проекта са били извън заетост, извън образователната система, както и не са били регистрирани в дирекция “Бюро по труда” през предходните 12 месеца. Дейностите по проекта ще улеснят прехода от образование към заетост на младежи с неуспешна реализация на пазара на труда. Самите дейности, които ще бъдат осъществени по време на проекта, включват: 1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29-годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда. 2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа. 3. Предоставяне на обучения за ключови компетентности в областта на дигиталната компетентност. 4. Наемане на работа / субсидирана заетост. За успешната реализация на проекта “Компас” ще работи екип от 10 души. Актуална информация за прогреса на проекта ще бъде публикувана периодично на сайта на Сдружение “Балкански институт по труда и социалната политика” в секции “Събития” и “Новини”, на сайта на проекта compass.bilsp.org, както и на Facebook страницата на проекта @ProjectCompass2016.