50% БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Срок за кандидатстване

21 септември 2022 г., 16.30 ч.

Кой може да кандидатства

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., които:

 1. Са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2019, 2020 и 2021 финансови години, както следва:
  • Микро предприятие         ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие          ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие        ≥ 3 000 000 лева
 2. Са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година, както следва:
  • Категория на предприятието  Нетни приходи от продажби
  • Микро предприятие   ≥ 52 000 лева
  • Малко предприятие    ≥ 187 000 лева
  • Средно предприятие  ≥ 750 000 лева
 3. Развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г., както следва:
C21 Производство на лекарствени вещества и продуктиC26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни оптични продуктиC20 Производство на химични продуктиC27 Производство на електрически произведенияC28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеC29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаC30 Производство на превозни средства, без автомобилиЕ38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материалиЕ39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъциJ59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музикаJ60 Радио- и телевизионна дейностJ61 ДалекосъобщенияJ62 Дейности в областта на информационните технологииJ63 Информационни услугиM71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализиM72 Научно-изследователска и развойна дейностC10 Производство на хранителни продуктиC11 Производство на напиткиC13 Производство на тъканиC14 Производство на облеклоC15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмC16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеC17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картонC18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиC19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродуктиC22 Производство на изделия от каучук и пластмасиC23 Производство на изделия от други неметални минерални суровиниC24 Производство на основни металиC25 Производство на метални изделия, без машини и оборудванеC31 Производство на мебелиC32 Производство, некласифицирано другадеC33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудванеJ58 Издателска дейност 

Размер на безвъзмездната помощ

 • За Микро фирми между 35 000 -180 000 лева, но не повече от 100% от осреднения размер на нетните приходи от продажби за периода 2019, 2020 и 2021 г.
 • За Малки фирми между 35000 – 350 000 лева, но повече от 60% от осреднения размер на нетните приходи от продажби за периода 2019, 2020 и 2021 г.
 • За средни фирми между 35 000 – 700 000 лева, но не повече от 25% от осреднения размер на нетните приходи от продажби за периода 2019, 2020 и 2021 г.

Максимален размер на безвъзмездната помощ / съфинансиране

 • 50 % от стойността на проекта

Допустими разходи

 1. Разходи за ДМА: машини, съоръжения и оборудване.
 2. Разходи за ДНА – софтуер, в т.ч.:
  • Разходи за придобиване на специализиран софтуер;
  • Разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи (в размер до 50 000 лева).

За повече информация може да се обърнете към екипа на Балканския институт по труда и социалната политика и Синова лаб на адрес jordandim@bilsp.org или телефон 0888261570.