Национално изследване на условията на труд в България

Ефективно използване на практиките по КСО за справяне с маргигнализираните групи на пазара ...

Проучване на възможностите за укрепване на капацитета на Инспектората по труда

Достоен труд, достоен живот

Техническа подкрепа за PDIF в развиващите се бизнес процеси и ...

Програма за устойчиво развитие на предприятията в България

Трансфер на умения и иновации (HeRmeS-R)

Отвъд социалния одит: Към всеобхватна и активна структура за мониторинг чрез ...

Dolceta - Разработване онлайн образование за потребителите и обучение за възрастни

Инфореджио

Активни мерки на пазара на труда „Инфоинвест – Мадан”

Активни мерки на пазара на труда „Инфоинвест – Белово”

Активни мерки на пазара на труда „Инфоинвест – Шабла и Тервел”

Кръгла маса за социалните стандарти

Консултантски услуги за разработване и провеждане на обучителна програма за МТСП

Практики на модерно управление, представени на микро, малки и средни предприятия с ...

Насърчаване на диалога между ръководството и служителите

Национален център „Европейска обсерватория за индустриалните отношения”, Европейска обсерватория ...

Разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси

Техническа помощ за разработване на система за обучение, идентифициране и мониторинг на ...

Консултантски услуги за разработване и провеждане на обучителна програма за МТСП – втора фаза

Здравословни и безопасни условия на труд – като икономически фактор за свободна конкуренция

Осъвременяване на Националния професионален класификатор на Република България, 1996

Подкрепа на дирекция “Безопасни условия на труд” към МТСП и центъра за Безопасни и ...

Подкрепа на МТСП за увеличаване на партньорството между централните и ...

Социално осигурителна реформа – изследване в България

Към изграждането на българска текстилна индустрия като лидер в Корпоративната социална отговорност

Гъвкавост и модернизиране на пазара на труда – сравнителен анализ на Кодекса на труда и ...

Национален център “Европейска индустриална обсерватория”

Анализ и инструменти за стратегически план за действие на реформата на трудовия пазар

Предоставяне на социални услуги от НПО сектора

Изграждане на капацитет на регионалните структури за работа с европейските фондове

Промоциране на европейските стандарти в производството на ...

Подобряване на хармонизацията на страните кандидатки с директивите на ЕС в сферата на Безопасни и...

Приватизация – Социална политика и Социален диалог – случаят на България и Сърбия

Трудови отношения – изследване на нетипичната заетост в България

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.