Корпоративна социална отговорност в БИТСП

 
Балканският институт по труда и социалната политика възприема като една от основните свои задачи популяризирането и подпомагането на включването на концепцията за корпоративната социална отговорност (КСО) в бизнес стратегиите на българските предприятия. В рамките на тази своя задача ние извършваме:
  • анализи на ситуацията в предприятията и изготвяне на препоръки за подобрение в различните сфери на КСО – управление на човешки ресурси, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, спазване на човешките права – недопускане на детски труд, принудителен труд, дискриминация, тормоз и насилие на работното място, социалноотговорно управление на промяната и т.н.
  • разработване на учебни планове и обучение на специалисти в областта на КСО,
  • организиране на кръгли маси, конференции, семинари, национални конкурси по проблемите на КСО,
  • разработване на стратегии за КСО за малки и средни предприятия.
 
В основата на концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) могат да бъдат открити две групи теории. Теориите за етичната отговорност прoповядват силно корпоративно самоограничаване и активна публична политика, насочена към засилване на правата на заинтересованите страни. Теориита за икономическата отговорност застъпват създаването на богатство по пазарен път с минимална публична политика, съчетана с обичайната бизнес етика. Една от основните цели на КСО е именно идентифицирането на подмножество от етични принципи, които да генерират корпоративни конкурентни преимущества на пазара.
 
 

КСО е концепция, чрез която компаниите интегрират социалните ангажименти и загриженост за околната среда в своите бизнес операции и във взаимоотношенията с партньорите си на доброволни начала.

 
В своята работа БИТСП се придържа към горното определение за КСО на Европейския съюз. От 2003 година досега ние сме реализираме следните проекти в областта на КСО:

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.