Балканският институт по труда и социалната политика (БИТСП) е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, учредено през септември 2001 год.
 
С какво се занимаваме:
 
БИТСП работи в приоритетни области като управление на европейски фондове и други международни донорски програми, корпоративна социална отговорност, учене през целия живот, пазар на труда, човешки ресурси, индустриални отношения, социално осигуряване и социална защита, здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство, социална политика, социално предприемачество, професионално обучение.
 
БИТСП предлага следните услуги, свързани с изброените приоритетни области:
 
·         Управление на проекти и програми, финансирани от международни и национални донори
·         Извършване на консултантска дейност
·         Провеждане на обучения
·         Наблюдение и оценка на политики, програми и проекти
·         Разработване на системи за наблюдение и оценка
·         Изграждане на институционален капацитет
·         Разработване на проекти, програми и стратегически планове
·         Извършване на икономически и социални анализи
·         Социални одити и мониторинг
 
Екипът на БИТСП
 
Екипът се състои 10 души постоянен персонал с управленски, административни и експертни отговорности.
БИТСП разполага с повече от 40 асоциирани външни консултанти/експерти с национална и международна репутация.
БИТСП осъществява дългогодишно и продуктивно партньорство с независими консултанти и уважавани лектори и специалисти от ЕС и други страни, които подпомагат института при необходимост от техните експертни услуги.
 
Техническа инфраструктура на БИТСП:
 
БИТСП разполага с 2 офиса в София. Основният офис е седалище на БИТСП, където се намира постоянният състав, а вторият е за временни проекти и персонал. Двата офиса включват изцяло оборудвани 20 работни места със съвременна техническа и комуникационна инфраструктура. Двата офиса осигуряват достатъчно пространство и са подходящо оборудвани за групови и индивидуални срещи.
 
Мрежа на БИТСП:
 
БИТСП има представител в Брюксел, осигуряващ бърза и лесна комуникация с чуждестранни партньори и клиенти на института както и достъп до широка и разнообразна европейска и международна информационна среда.
 
БИТСП разполага с широка национална мрежа, включваща 15 асоциирани партньорски организации в 15 области на България, които помагат на БИТСП за ефективното провеждане на дейности в регионите и осигуряват национално и регионално покритие.
 
Наши чуждестранни партньори/възложители:
 
Партньори на БИТСП са неправителствени организации и консултантски фирми от Дания, Италия, Германия, Гърция, Испания, Обединеното кралство, САЩ, Холандия, Румъния, Македония, Албания и Сърбия.
 
БИТСП е изпълнявал и работи по проекти, възложени от:
 
·         Европейската комисия
·         Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд – Дъблин
·         Международната конфедерация на синдикатите
·         Международната организация по труда
·         Световната банка
·         ПРООН
·         Fair Labor Association, САЩ (FLA)
·         Fair Wear Foundation - Холандия
·         GTZ – Германия
·         GVG - Германия
·         Freedom House – САЩ
·         Фондация “Конрад Аденауер”

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.