Име на проекта:  
Практики на модерно управление, представени на микро, малки и средни предприятия с алтернативно управление в Северозападен район за планиране NUTS II
Място на изпълнение: 
България
Вид дейност:      
Изготвяне и управление на проекти; Обучения, консултации и техническа помощ
Сфера на дейност:  Корпоративна социална отговорност; Развитие на човешките ресурси; Стратегическо бизнес планиране
Продължителност:   06.2006 – 05.2007
Финансираща организация: ЕС Програма ФАР 2003
Бенефициент:     Министерство на труда и социалната политикиа
Партньори:     Институт за екологична модернизация; Балкански институт по труда и социалната политика - Видин
Цели:
 • Да се повишат знанията, уменията, и компетенциите на повече от 50 микро и малки предприятия в области от стратегическо значение за тяхната дългосрочна жизнеспособност
Дейности:
 • Организира логистиката на 6 тридневни семинара
 • Провежда 6 тридневни семинара с приблизително 150 представители на МСП
 • Консултира индивидуално и разработва 5 стратегии за КСО на 5 фирми
 • Консултира индивидуално и разработва 5 стратегии за РЧР на 5 фирми
 • Консултира индивидуално и разработва 5 стратегии за Стратегическо бизнес планиране на 5 фирми
 • Организира и осигурява разпространение на резултати
Резултати:
 • Организира логистиката на 6 тридневни семинара
 • Провежда 6 тридневни семинара с приблизително 150 представители на МСП
 • Консултира индивидуално и разработва 5 стратегии за КСО на 5 фирми
 • Консултира индивидуално и разработва 5 стратегии за РЧР на 5 фирми
 • Консултира индивидуално и разработва 5 стратегии за Стратегическо бизнес планиране на 5 фирми
 • Организира и осигурява разпространение на резултати

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.