Проектът ще се изпълнява в областите Пловдив, Плевен, Ямбол, Враца, Смолян и Ловеч.
 
Основна цел на проекта е активиране и интеграция в заетост на младежи от 15 до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ.Проектът е насочен към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.
 
Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнение на следните дейности:
 
Дейност 1:
Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда
 
Тази дейност включва 4 етапа:
1. Намиране на лицето
2. Осъществяване на контакт с лицето
3. Получаване на съгласие за консултиране, мотивиране, професионално ориентиране, включване в обучение и/ или намиране на работа (вкл. самонаемане)
4. Съставяне на идентификационна карта
 
По време на дейност 1 на лицата ще бъдат предоставени следните услуги:
 • психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;
 • оказване на персонални съвети от специалист по места, който да подпомогне младежите, които са отпаднали рано от училище и да ги насърчи да се завърнат в образователната система;
 • индивидуални консултации по места, които да разясняват на неактивните лица в младежка възраст ЗАЩО и КАК да се реализират на пазара на труда и как да се включат в последващото мотивационно обучение и обучението по места за дигитална компетентност;
 • изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите и изготвяне на персонален план график на последващите срещи;
 • професионално ориентиране и насочване към възможност за включване в обучение;
 • предоставяне на информация за наличие на обучителни центрове, които осигуряват обучения за професионална квалификация;
 • насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и местно ниво за продължаване на образованието чрез методи и подходи за менторство и наставничество (коучинг);
 • насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.
 
 
Дейност 2
Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа
 
Мотивационните обучения ще бъдат проведени с цел придобиване на знания и умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост.Мотивационните обучения ще са 10-дневни и ще се проведат в групи от не повече от 12 участника. На успешно завършилите ще бъде издаден Сертификат за участие от обучителната организация. 50 лица от целевата група ще продължат в дейност 3 за обучения по дигитална компетентност.
 
Дейност 3
Предоставяне на обучения за ключови компетентности в областта на дигитална компетентност
 
Целта на обученията е придобиване на знания и умения за електронно въвеждане и обработка на данни. Условие за участие в обучението е наличието на диплома за завършена степен на образование – минимум основно.Обученията ще се организират във всички 6 области, които са включени в проекта.В края на обучението лицата ще получат Сертификат на обучителната организация за успешно завършено обучение.
 
Дейност 4
Наемане на работа / субсидирана заетост
 
Дейността представлява наемане на работа / осигуряване на субсидирана заетост на 50 лица, които са били включени в дейности 1 до 3 на проекта.Субсидирана заетост ще бъде осигурена за 2 месеца на 4-часов работен ден. Всички наети лица ще бъдат от целевата група на проекта и от 6-те целеви области.За всяка позиция ще бъдат изготвени изисквания към лицата, както и длъжностна характеристика и трудов договор. На лицата ще бъде проведено въвеждащо ориентиране в работата.
 
Очаквани резултати:
 • идентифицирани минимум 66 лица от целевата група, получили услугите по дейност 1
 • минимум 66 лица от целевата група,включени в мотивационни обучения;
 • минимум 50 лица от целевата група, включени в обучения по дигитална компетентност;
 • минимум 50 лица от целевата група, наети чрез субсидирана заетост от работодател.
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.