ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“

ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05

ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕСУРСНА ЕФИКАСНОСТ ЧРЕЗ ПО-ДОБРО ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ“

              

На 11.01.2016 стартираха обучения за служители на държавни и общински администрации и други публични организации в градовете София и Перник по проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание" на Балкански институт по труда и социалната политика.  

Повече от 60 служители на администрациите взеха участие в обучението в двата града. Темите, по които служителите ще се обучават в седмицата 11-15.01.2016 г са: 

 

1.Тема: „Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради” - Инж. Снежана Тодорова

2. Тема: „Отчитане изпълнението на плановете за действие” - Лияна  Аджарова

3. Тема: „Договори за енергийна ефективност” - Д-р инж. Надя Николова-Деме

4. Тема: „Енергиен мениджмънт в сгради” Доц. д-р. инж. Димитър Баев

5. Тема: „Основни познания за енергийните одити”Д-р инж. Здравко Георгиев

Предстоят да проведат обучения по същите теми в градовете Благоевград, Перник, Видин, Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, Разград, Шумен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище. 

 

Документи:

Отчитане на Общински програми и планове за действие за КАВ, ЕЕ, ВЕИ, УЕР и управление на отпадъците

Договори за енергийна ефективност - части 1 и 2 - Част 1 - Предизвикателства, свързвани с подобряването на енергийната ефективност –преглед на състоянието в ЕС, форми и източници на финансиране; Част 2 - Преглед на финансови инструменти за ЕЕ у нас

Договори за енергийна ефективност - част 3.1 - Договори с гарантиран резултат –дефиниция и модели, основни характеристики, европейско и национално законодателство

Договори за енергийна ефективност - част 3.2 - Договори с гарантиран резултат –дефиниция и модели, основни характеристики, европейско и национално законодателство

Договори за енергийна ефективност - част 4 - Процес при ДГР –проектен замисъл, анализ, тръжна процеудура и договор, внедряване на мерките и гарантирано функциониране

Договори за енергийна ефективност - част 5 - Финансиране на ДГР и други договори за енергийни услуги, политики на пазара на договорите за енергийни услуги

Енергийни обследвания

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.