Стартиране на проект "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

  

 

Проект: "Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност чрез по-добро знание и обществено съзнание"

 

се финансира по Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

 

по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

 

Стойност на проекта: 186 673,22 лева/ 95 444,50 евро

 

 

Бенефициент:                       

 

Балкански институт по труда и социалната политика

 

 

 

 

Цели на грантовата схема: Повишаване на административния капацитет на държавните и общински органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  енергийна  ефективност и възобновяема енергия /ЕЕ и ВЕИ/ чрез предоставяне на обучения и консултации.

 

Целева група: Служители на държавни и общински администрации и други публични организации

 

Продължителност на проекта: ноември 2015 - април 2016

 

 

Проектни дейности:

 

1. Подготовка на обучения за изграждане на капацитета на назначени служители в държавните институции и общинските власи за развитие, планиране и изпълнение на мерки за ЕЕ и ВЕИ;

 

2. Провеждане на пет дневни обучения от 30 учебни часа за изграждане на капацитет на служители в държавни институции/организации и общински власти за развитие, планиране и изпълнение на мерки за ЕЕ и ВЕИ в 22 областни града в България: София- 2, Благоевград, Перник, Видин, Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, Разград, Шумен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище

 

Теми на обученията:

ü  Енергиен мениджмънт на сгради;

ü  Разработване на планове за действие в съответствие с националното законодателство и съответните директиви на ЕС, свързани с мерките в сгради, улично осветление и др.;

ü  Отчитане изпълнението на плановете за действие;

ü  Основни познания за енергийните одити;

ü  Договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат.

 

3. Информационна кампания за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни решения

 

4. Управление на проекта

 

 

Крайните резултати от проекта могат да бъдат разделени на две основни групи:

 

(1.) Подобрен капацитет на национално, регионално и местно ниво за предприемане на мерки за енергийна ефективност и за прилагане на възобновяеми енергийни решения чрез

ü  Разработени програми за обучения по 5 теми на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения;

ü  Обучени около 660 служители в държавни институции/организации, общински власти и други публични организации, директно ангажирани с развитие, планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и решения в областта на възобновяемите енергийни източници;

ü  Организирани 22 броя 5-дневни обучения на място на различни локации в страната;

ü  Организирани 22 броя 5-дневни дистанционни обучения;

ü  Разработен продукт за обучение и повишаване на информираността по темите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения.

 

(2.) Повишена информираност за енергийната ефективност и възобновяемите енергийни решения

ü  Организирани 2 пресконференции;

ü  Разработени и разпространени 2000 броя информационни брошури;

ü  3 статии, публикувани в информационни медии;

ü  Информация на Интернет страница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.