В края на месец януари 2010 г. в Официален вестник на Европейския съюз бе обнародвана Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври  2008 г. относно предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС (2008/2085(INI)
 
В своята резолюция ЕП ясно потвърди позицията си „че основните социални права не са в подчинено положение спрямо икономическите права в йерархичното подреждане на основните свободи.”
 
Парламентът призовава” в първичното законодателство отново да се потвърди балансът между основните права и икономическите свободи с цел да се спомогне за избягването на развитие в посока към по-ниски социални стандарти”
 
За България е особено важно, че Европейския парламент изрази категорично становище „че всеки гражданин на ЕС следва да има право да работи навсякъде в Европейския съюз и поради това следва да има право на равно третиране.”  Нещо повече – Европейския парламент изрази „съжаление, че това право не се прилага по еднакъв начин навсякъде в ЕС”
 
Парламентът счита, че „все още действащите преходни договорености следва да бъдат внимателно преразгледани от Комисията, за да се оцени дали са наистина необходими за предотвратяване на нарушения във функционирането на националните пазари на труда, като ако се констатира, че това не е така, те следва да бъдат премахнати възможно най-бързо”.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.