ГИТ - проект "Превенция за безопасност и здраве при работа"

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД В БЪЛГАРИЯ

Около 87% процента от българите са удовлетворени от условията на труд в техните предприятия. Това показват данните от проведено Национално изследване на условията на труд в България, което е част от проекта “Превенция за безопасност и здраве при работа” с бенефициент Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Над 40% от работещите твърдят, че през последните 12 месеца условията на тяхното работно място са се подобрили, а едва 6 на сто смятат, че е налице влошаване на ситуацията. Това се обяснява с факта, че през последното десетилетие на стабилен икономически растеж в много предприятия и сектори са направени значителни инвестиции в модерно оборудване, сграден фонд и т.н. и това предизвиква усещане за по-добро работно място в сравнение с минали периоди.

За първи път в България удовлетвореността е оценена на базата на девет обобщаващи елемента, включващи естеството на работата, работната среда, организацията на работа, работното време, работата и здравето, заплащането на труда, информирането и консултирането, дискриминацията и насилието и работата и живота извън работата. Сред тях определящи за удовлетвореността са усещането за получаване на добро заплащане и сигурността за платената работа. 

Според изследването като рискови са определени 14 сектора, сред които: Селско, горско и рибно стопанство, Добивна промишленост, Преработваща промишленост, Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия, Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците, Строителство и др. От данните става ясно, че абсолютните стойности на злополуки на работното място и на случаи на професионални болести в определени сектори и за някои категории работници все още са твърде високи както за България, така и за ЕС.

Националното изследване на условията на труд в България е най-мащабното от всички, провеждани през последните няколко десетилетия у нас. Въз основа на резултатите от него са изведени експертни предложения за ускорено и трайно подобряване на условията на труд, както и за постигане на продължително, устойчиво и последователно намаляване на злополуките на работното място и на професионалните болести.

Към сайта на проекта

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.