Конкурс социално отговорно предприятие на годината 2011

 

 
Национална кампания за награда
“СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”
“СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН ХОТЕЛ НА ГОДИНАТА”
2011 година
 
 
Националната Кръгла маса за социалните стандарти в България стартира работата си през 2004 година, като в нея вземат участие:
Правителството:
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)
§ Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Социални партньори - Работодателски организации:
 • Асоциация на дружествата от леката промишленост
 • Браншови съюз на трикотажната промишленост
 • Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
 • Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)
 • Българска асоциация по текстил и конфекция (БАТЕК)
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Българска стопанска камара
§ Съюз на работодателите в България
Социални партньори - Синдикати:
 • Федерация на независимите синдикати на леката промишленост
§ Синдикат на леката промишленост към КТ "Подкрепа"
Научни и академични среди
 • Технически университет - София
§ НТС по текстил, облекло и кожи
Неправителствени организации
 • Балкански институт за труд и социална политика
 • Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Кърджали
 • Бизнес информационен и консултантски център, гр. Сандански
 • Асоциация за Българо-Европейско Партньорство
 • Институт по социални и синдикални изследвания на КНСБ
§ Фондация ЖАР
Програма на ООН за развитие
Международна организация на труда
Работодатели и стопански организации
 • Karstadt Quelle
 • Moody International
 • TÜV Rheinland Bulgaria
 • фирми от бранша
 
Участниците в НКМ са обединени от идеята да допринесат за популяризиране и прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в България. НКМ вижда своята мисия като инициатор и средище, създаващо условия за свободно обсъждане на идеи за проблемите и перспективите при установяването на модерни социални стандарти в България.
Осъзнатата необходимост сред участниците в НКМ за нуждата от широко популяризиране на придържането към социално отговорно поведение на предприемачите, малките и средни предприятия, породи инициативата за учредяване на национална награда: “СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”. През 2008 година беше учредена и наградата “СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН ХОТЕЛ НА ГОДИНАТА”
При учредяването на националната награда “Социално отговорно предприятие на годината” и “Социално отговорен хотел на годината”участниците в Националната кръгла маса се водят от следните основни принципи:
§ Националната награда е публично морално признание и подкрепа за малките и средни предприятия, както и за хотелите в Република България, придържащи се към най-добрите практики на социално отговорно поведение;
§ Националната награда има за цел да повиши доверието сред обществото и на външните пазари, в усилията на българския бизнес за стриктното прилагане на националното законодателство със социална насоченост и да популяризира и привлече широк кръг от фирми за доброволно прилагане на изискванията на международните и корпоративни стандарти и спецификации за социална отговорност;
§ Участието в процедурата на избор и определяне на “Социално отговорно предприятие на годината” и “Социално отговорен хотел на годината”е доброволен процес базиран на принципите на самооценка, широк публичен контрол осъществяван от всички заинтересовани страни – браншови организации, синдикати, професионални сдружения, работодателски организации, НПО;
§ С оглед класифицирането на категориите малки и средни предприятия според националното законодателство, Наградата ще бъде връчвана в категориите: (1) микро и малко предприятие; (2) средно предприятие и (3) голямо предприятие.
§ Отчитайки рзултатите от работата на НКМ до момента, желанието да се разшири обхвата на идеята и опита от 2010 г., наградата за 2011 год. ще бъде  насочена браншово към предприятията от текстилната и шивашка промишленост, дървопреработващата и мебелната промишленост, както и към предприятията от туристическия сектор, с оглед оценка на високата социална значимост на секторите и степента на заетост в тях. За конкурса “Социално отговорен хотел на годината”наградата ще бъде връчена в категориите (1) хотел и (2) голям хотел/ваканционно селище
 
Досега са проведени пет Национални конкурса за социално отговорно предприятие на годината. Близо 120 предприятия от текстилния и шивашкия бранш, както и от туристическия сектор,  се включиха в тях.
НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за социално отговорно предприятие на годината.
Конкурсът стартира официално на 17 октомври 2011 г. Той е под патронажа на министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и се подкрепя от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
Графикът за провеждане на конкурса е следният:
·      17 октомври– начало на конкурса и стартиране на изпращането на въпросниците
·      21 ноември – краен срок за получаване на въпросниците, попълнени от фирмите
·      25 ноември – краен срок за извършване на оценка.
Наградата ще бъде връчена на шестата регионална конференция по корпоративна  социална отговорност, която ще се проведе на 29 ноември 2011 г.
Информация за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на Министерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg, на сайта на Балканския институт по труда и социалната политика – www.bilsp.org и на сайта на Центъра за социална и екологична отговорност – http://serc.bg .
Фирмите следва да изпращат попълнените въпросници на електронен адрес institute@bilsp.org  и на firmanagodinata@mail.bg, както и допълнително по пощата на адрес: Балкански институт по труда и социалната политика, бул. Цариградско шосе бл.22, вх.В, ет.1, София 1113 с приложени документи съгласно въпросника (ако има такива) и подписана декларация за достоверност. Въпроси може да задавате на телефон (02) 971-25-58 и на e-mail адрес: institute@bilsp.org .
Оценката на въпросниците ще се извърши от петчленна комисия, включваща по един представител от МТСП, от ИАНМСП и трима членове на Кръглата маса, разпределени по следния принцип: работодатели, синдикати, неправителствени организации. Комисията ще има председател и секретар, които са без право на глас.
Спечелилите предприятия ще получат награди, които ще бъдта връчени по време на Шестата регионална конференция по корпоративна социална отговорност -.безопасност и здраве при работа Резултатите ще бъдат популяризирани сред партньорите на Националната кръгла маса за социалните стандарти и потенциални контрагенти на сектора от европейския пазар.
 
 
Документи:
 

Процедура

Въпросник

 


 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.