Балканският институт по труда и социалната политика е акредитиран независим монитор на FLA за България, Албания и Словакия. Социалният мониторинг включва извършването на социален одит в предприятия, произвеждащи за членовете на FLA. Най-общо изискванията на FLA към социалния одит включва:

  • предварително проучване на ситуацията със спазването на трудовите и човешките права във региона и конкретно в одитираното предприятие;
  • провеждане на интервюта с работници извън предприятието преди започване на самия одит;
  • интервюта с висшето и средното ръководството на предприятието;
  • интервюта с работниците от предприятието, работещи в различни подразделения, на различна възраст, с различен трудов стаж, различен пол, етническа принадлежност, религия и т.н.
  • преглед на документацията, свързана със спазване на трудовите и човешките права в предприятието;
  • преглед на работните места, помещенията, в които се хранят работещите, общежития за работниците, съблекални, и т.н.
На базата на резултатите  от социалния одит предприятието разработва план за действие, в който се описват действията, сроковете и отговорниците за подобряване на спазването на трудовите и човешките права в предприятието.
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.