На 21 юни 2010 г. Балкански институт по труда и социалната политика заедно с Фондация Фридрих Еберт (ФФЕ) и румънската АУР “Национална асоциация за развитие на човешките ресурси” (“AUR – A.N.S.R.U”) подписа договор за изпълнение на съвместен проект “Здравословни и безопасни условия на труд във време на икономическа криза”. Проектът се финансира от Европейската комисия чрез дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности”. Проектът ще се изпълнява в периода юни 2010 – април 2011г.

Фокус на проекта ще бъде изследване на състоянието на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията в период на икономическа криза. В допълнение проектът си поставя за цел да събере съдебни практики по безопасност и здраве при работа както на национално, така и на европейско равнище.

В рамките на изследователската дейност по проекта ще бъдат извършени сравнителен анализ за въздействието на икономическата криза върху здравословните и безопасни условия на труд в реалната икономика на три страни членки на ЕС (България, Румъния и Германия) както и събиране на съдебни практики в тази сфера. Методите на изследването, които ще се използват са кабинетно проучване, комбиниране на гледните точки на различни заинтересовани страни и конкретни наблюдения на практики в предприятия от реалната икономика.

Като основни резултати се очакват издаването на два доклада. Първият обхващащ въздействието на икономическата криза върху здравословните и безопасни условия на труд в реалната икономика, базиран на данните от Германия, България и Румъния. Вторият събиращ колекция от съдебни практики от цитираните три страни както и европейски такива в сферата на безопасността и здравето при работа. Разпространението на резултатите ще бъде на четири езика (английски, български, румънски и немски) и ще се извърши чрез издаването на печатни доклади, провеждането на два дискусионни семинара в Берлин и София и публикуване на резултатите в интернет пространството на страниците на партньорите по проекта.

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.