Национално изследване на условията на труд в България

На 14 май 2010г. Балкански институт по труда и социалната политика заедно с Научноизследователски сектор към СУ “Св. Кл. Охридски” и германската Б.А.Д “Здравна превенция и технология за безопасност” (B.A.D - Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) в рамките на обединение “Национално изследване на условията на труд” подписа договор с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за провеждане на Национално изследване на условията на труд в България.

Изследването е част от стратегически проект на Главна инспекция по труда „Превенция и безопасност при работа”, финансиран по мярка 2.3 „Подобряване условията на труд на работното място” на оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013. Ще бъдат изследвани условията на труд в предприятия от всички 21 икономически сектори в страната съгласно Класификатора на икономическите дейности 2008 като резултатите ще бъдат обобщени на ниво икономически сектор. Предмет на изследването ще бъдат безопасните и здравословни условия на труд, травматизъм, професионални болести, оценка на риска и степента на елиминирането му, прилагане на системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа, разпределение на работното време, организация и заплащане на труда, социално сътрудничество, почивки, отпуски, свободно време, достъп до обучение и информация както и здравни услуги, баланс „работа-свободно време”, дискриминация, права на трудещите се, прилагане на трудово законодателство, колективно договаряне и други

Резултатите от изследването се предвижда да бъдат обявени декември 2010г.
 

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.