Национална кампания за награда
“СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”
“СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН ХОТЕЛ НА ГОДИНАТА”
2010 година
 
В рамките на тригодишен проект базиран на принципите на публично-частното партньорство в 11 държави, една от които и Република България, бяха подпомогнати и организирани национални Кръгли маси за обединяване на усилията за популяризиране прилагането на Международния стандарт за социална отговорност SA 8000. Инициатори и осигуряващи техническо съдействие на тези действия са Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ) – Германия, Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) и Асоциацията на чуждестранните търговци на дребно в Германия (AVE).
 
Националната Кръгла маса за социалните стандарти в България стартира работата си през 2004 година, като в нея вземат участие:
Правителството:
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
 • Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)
§ Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
Социални партньори - Работодателски организации:
 • Асоциация на дружествата от леката промишленост
 • Браншови съюз на трикотажната промишленост
 • Браншови съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост
 • Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)
 • Българска асоциация по текстил и конфекция (БАТЕК)
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Българска стопанска камара
§ Съюз на работодателите в България
Социални партньори - Синдикати:
 • Федерация на независимите синдикати на леката промишленост
§ Синдикат на леката промишленост към КТ "Подкрепа"
Научни и академични среди
 • Технически университет - София
§ НТС по текстил, облекло и кожи
Неправителствени организации
 • Балкански институт за труд и социална политика
 • Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Кърджали
 • Бизнес информационен и консултантски център, гр. Сандански
 • Асоциация за Българо-Европейско Партньорство
 • Институт по социални и синдикални изследвания на КНСБ
§ Фондация ЖАР
Програма на ООН за развитие
Международна организация на труда
Работодатели и стопански организации
 • Karstadt Quelle
 • Moody International
 • TÜV Rheinland Bulgaria
 • фирми от бранша
 
Участниците в НКМ са обединени от идеята да допринесат за популяризиране и прилагане на концепцията за корпоративна социална отговорност в България. НКМ вижда своята мисия като инициатор и средище, създаващо условия за свободно обсъждане на идеи за проблемите и перспективите при установяването на модерни социални стандарти в България.
 
Осъзнатата необходимост сред участниците в НКМ за нуждата от широко популяризиране на придържането към социално отговорно поведение на предприемачите, малките и средни предприятия, породи инициативата за учредяване на национална награда: “СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”. През 2008 година беше учредена и наградата “СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН ХОТЕЛ НА ГОДИНАТА”
При учредяването на националната награда “Социално отговорно предприятие на годината” и “Социално отговорен хотел на годината”участниците в Националната кръгла маса се водят от следните основни принципи:
 
§ Националната награда е публично морално признание и подкрепа за малките и средни предприятия, както и за хотелите в Република България, придържащи се към най-добрите практики на социално отговорно поведение;
 
§ Националната награда има за цел да повиши доверието сред обществото и на външните пазари, в усилията на българския бизнес за стриктното прилагане на националното законодателство със социална насоченост и да популяризира и привлече широк кръг от фирми за доброволно прилагане на изискванията на международните и корпоративни стандарти и спецификации за социална отговорност;
 
§ Участието в процедурата на избор и определяне на “Социално отговорно предприятие на годината” и “Социално отговорен хотел на годината”е доброволен процес базиран на принципите на самооценка, широк публичен контрол осъществяван от всички заинтересовани страни – браншови организации, синдикати, професионални сдружения, работодателски организации, НПО;
 
§ С оглед класифицирането на категориите малки и средни предприятия според националното законодателство, Наградата ще бъде връчвана в категориите: (1) микро и малко предприятие; (2) средно предприятие и (3) голямо предприятие.
 
§ Отчитайки рзултатите от работата на НКМ до момента, желанието да се разшири обхвата на идеята и опита от 2008 г., Наградата за 2009 год. ще бъде  насочена браншово към предприятията от текстилната и шивашка промишленост, дървопреработващата и мебелната промишленост, както и към предприятията от туристическия сектор, с оглед оценка на високата социална значимост на секторите и степента на заетост в тях. За конкурса “Социално отговорен хотел на годината”наградата ще бъде връчена в категориите (1) хотел и (2) голям хотел/ваканционно селище
 
Досега са проведени четири Национални конкурса за социално отговорно предприятие на годината. Близо 100 предприятия от текстилния и шивашкия бранш, както и от туристическия сектор,  се включиха в тях.
НКМ за въвеждане на социалните стандарти обявява нов Национален конкурс за социално отговорно предприятие на годината.
 
Конкурсът стартира официално на 31 март 2010 г. Той е под патронажа на министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и се подкрепя от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.
 
Графикът за провеждане на конкурса е следният:
 
·      31 март– начало на конкурса и стартиране на изпращането на въпросниците
·      3 май – краен срок за получаване на въпросниците, попълнени от фирмите
·      10 май – краен срок за извършване на оценка.
 
Наградата ще бъде връчена на петата регионална конференция по корпоративна  социална отговорност, която ще се проведе на 13-14 май 2010 г.
 
Информация за участие в конкурса може да бъде намерена на сайта на Министерството на труда и социалната политика – www.mlsp.government.bg на сайта на БИТСП - www.bilsp.org и на сайта на Центъра за социална и екологична отговорност -  http://serc.bg .
 
Фирмите следва да изпращат попълнените въпросници на електронен адрес institute@bilsp.org  и на firmanagodinata@mail.bg както и допълнително по пощата на адрес: Балкански институт по труда и социалната политика, бул. Цариградско шосе бл.22, вх.В, ет.1, София 1113 с приложени документи съгласно въпросника (ако има такива) и подписана декларация за достоверност. Въпроси може да задавате на телефон (02) 971-25-58 и на e-mail адрес: institute@bilsp.org
 
Оценката на въпросниците ще се извърши от петчленна комисия, включваща по един представител от МТСП, от ИАНМСП и трима членове на Кръглата маса, разпределени по следния принцип: работодатели, синдикати, неправителствени организации. Комисията ще има председател и секретар, които са без право на глас.

Спечелилите предприятия ще получат награди, които ще бъдта връчени по време на Петата регионална конференция по корпоративна социална отговорност -.безопасност и здраве при работа Резултатите ще бъдат популяризирани сред партньорите на Националната кръгла маса за социалните стандарти и потенциални контрагенти на сектора от европейския пазар

 

Въпросник за участие в конкурса

Процедура на оценяване

« Назад

Copyright © 2010, Balkan Institute for Labour and Social Policy.